ሓድሽ ናይ ሲያትል ዋተርፍሮንት ቅርፂ ይሕዝ ኣሎ

ከተማ ሲያትል ናይ ማእኸላይ ሲያትል ዋተርፍሮንት ኣብ ምህናፅ ይርከብ፡፡ ናይ ኣላስካ መንገዲ ቪድካት ምስ ተወድአ፣ እቲ ከተማ ኣብ ጥቓ እቲ ማይ መናፈሻ ክሀንፅ እዩ፣ ኣብ መንገዲ አላስካ ሓድሽ መዘናግዕን፣ 58ን ፒር 62 ዳግማይ ክሀንፅ እዩ፣ ካብ ፒክ ፕሌስ ማርኬት ናብ ሲያትል ኣኳርየም ብርኽ ዝበለ ናይ እግረኛ መንገዲ ንምህናፅን ካብ ዳውንታውን ኢሎት ቤይ ዘሎ ናይ ምዕራብን ምብራቕ መራኸቢ ምምሕያሽ፡፡ እዚ ፃዕሪ ዋተርፍሮንት ሲያትል ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ $700 ሚልየን ብምውፃ ካብ ሕጂ ክሳዕ 2023 ዝህነፅ እዩ፡፡ እዚ ድማ ብከተማ ሲያትል ቤት ፅሕፈት ዋተርፍሮንትን ሲቪክ ፕሮጀክተት ዝምራሕ እዩ፡፡

ይህ ለመተርጎም በጎጉል በዚህ ገጽ ላይኛው ክፍል “አማርኛ” የሚል መተርጎምያ ይንኩ፡፡

ስንክልና ንዘለዎ ሰብ ተወሳኺ ትርጉም ወይ ናይ መተርጎሚ አገልግሎት ንምሕታት ወይ መንበሪ ንምሕታት (206) 733-9990 / TTY Relay ናብ ደውል፡ 711.

ናባና ፀሓፍ

ዝሓሸ ዋተርፍሮንት ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ሰባት ሓይሎምን ሓሳበቶምን ኣወፍዮም እዮም፡፡ ሕቶታትካን ርኢቶታትካ ኣካፍለና፡፡


Documents icon

ብዛዕባ እዚ መደብ ተወሳኺ ዝተተርጎሙ መረዳእታታት ንምርካብ እዚ መረዳእታ ርአ፡

ዋተርፎርድ ሲያትል ፕሮግራም ካርድ - ጁን 2018