NAGSISIMULA NANG MAKINITA ANG ANYO NG BAGONG WATERFRONT NG SEATTLE

Ang Lungsod ng Seattle ay ginagawa muli ang central waterfront ng Seattle. Sa sandaling nakumpleto na ang pag-aalis sa Alaskan Way Viaduct, ang Lungsod ay gagawa ng isang park promeda sa may tubigan, gagawa ng isang bagong surface street sa may Alaskan Way, muling aayusin ang Pier 58 at Pier 62, gagawa ng nakaangat na walkway mula sa Pike Place Market hanggang sa Seattle Aquarium, at papagandahin ang east-west na mga koneksyon sa pagitan ng downtown at Elliott Bay. Ang pagsisikap na ito, na tinatawag na Waterfront Seattle, ay isang $700 milyong multi-year na pamumuhunan mula ngayon hanggang 2023. Ito ay pinamumunuhan ng Office of the Waterfront and Civic Projects ng Lungsod ng Seattle.

Para isalin-wika ang site na ito, piliin ang “Tagalog” mula sa Google Translate sa itaas na pahina.

Para humiling ng mga karagdagang pagsasalin-wika o mga serbisyo ng interpreter, o akomodasyon para sa mga taong may kapansanan, tumawag sa (206) 733-9990 / TTY Relay: 711.

SUMULAT SA AMIN

Maraming mga boses ang nag-ambag ng kanilang enerhiya at ideya sa paglilikha ng napakagandang waterfront. Ibahagi ang iyong mga tanong at komento.


Documents icon

Para makahanap ng mas maraming nasalin-wika na impormasyon tungkol sa programa, tingnan ang mga dokumentong ito:

Waterfront Seattle Program card - Hunyo 2018