FUULLEEN BISHAANII SIYAATIL HAARAWAAN BIFA QABAACHAA JIRA

Magaalaan Siyaatil fuullee bishaanii giddu-galeessa Siyaatil irra deebiyee ijaaraa jira. Al takkaa Riqichi Karaa Alaaskaa maqsuun xumuramee jennaan, Magaalattiin bishaan qarqaraan karaa paarkii ijaaruuf jira, daandii Karaa Alaaskaa jiruun diriirfata haarawaas ni ijaara, bakka buufataa 58 fi 62 irra deebiin ni ijaara, karaa irra keessaan Akuwaaramii Siyaatiliifi Bakka Gabaa Paayikitti dabarsus ijaaruuf jira, akkasumas karaa bahaafi lixaan giddu-galeessa magaalaafi Elliott Bay walqunnamsiisu ni foyyeessa. Carraaqqiin, Fuullee Bishaanii Siyaatil jedhamu, invastimantii $700 waggoota hedduu ammaafi 2023 gidduu jirudha. Waajira Fuullee Bishaaniifi Pirojektoota Sivilii Siyaatiliin gaggeeffama.

Waa’ee sagantichaa ilaalchisee odeeffannoo hiikame caalatti argachuudhaaf, sanadoota kana ilaali:

Hiikkaa dabalataa gaafachuudhaaf ykn tajaajila turjumaanaa gaafachuudhaaf, yookaan ammoo bakka turtii warreen hir’ina qaamaa qabaniif gaafachuudhaaf karaa (206) 733-9990 / TTY Relay bilbili: 711.

NUUF BARREESSI

Fuullee bishaan gaarii uumuudhaaf sagaleewwan hedduun humnaafi yaada isaanii gumaachaniiru. Gaaffiwwan keefi yaadawwan kee gumaachi.


Documents icon

Para makahanap ng mas maraming nasalin-wika na impormasyon tungkol sa programa, tingnan ang mga dokumentong ito:

Kaardii Sagantaa Fuullee Bishaanii SIyaatil - Waxabajji 2018